W związku z licznymi zatruciami pszczół w trakcie oprysków spowodowanych przez nieodpowiedzialnych rolników, (dzięki Bogu poza Pisarzowicami), dziękujemy rolnikom z terenu naszej parafii za przestrzeganie obowiązujących procedur i apelujemy o stosowanie oprysków, jeżeli jest to już konieczne po ustaniu lotu pszczół, czyli wieczorami.
W okresie wiosennym opryski po godz. 1900 do godz. 500 !!!
pszczoły ustają w lotach na pożytki i w tym czasie opryski są dla pszczoły miodnej jak i dla pozostałych zapylaczy najmniej szkodliwe. Rozumiemy rolników iż chcą chronić swoje uprawy, lecz prosimy o stosowanie procedur by ochrona swoich upraw nie była ze szkodą dla przyrody i ludzi również. W imieniu pszczelarzy i własnym Prezes Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach Jan Handzlik

*Pomoc na przezimowanie pni pszczelich *


Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. *w
sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa *(Dz. U. poz. 187 z późn.
zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla
pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w
zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.).

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszczół w
okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest
przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

Beneficjantem programu może być pszczelarz:

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;

- który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół
wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt.

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza,
złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i
udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa *od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku*, za który
składany jest wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej
liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o
pomoc,

2) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie
utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej
rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi *50 zł na rodzinę
pszczelą na rok*.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin
pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansową, przy czym liczba ta nie
może być wyższa niż wskazana w zaświadczeniu powiatowego lekarza
weterynarii oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Budżet programu wynosi 80 mln zł na rok.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie
na pomoc przekracza łącznie kwotę budżetu programu na dany rok, do
obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik
korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty budżetu programu
na dany rok i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze
złożonych wniosków.

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem *wniosku o pomoc
finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność
nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, *publikowana jest na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod
adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa.W przypadku pytań dotyczących pomocy na przezimowanie pni pszczelich proszę
o kontakt z Departamentem Wsparcia Krajowego pod nr tel. 22 318 48 50.

Biuletyn nr 3-2023 - pobierz

Z satysfakcją informuję wszystkich zainteresowanych a szczególnie koleżanki i kolegów pszczelarzy z naszego Koła oraz osoby wspierające ten projekt o zainstalowaniu w dniu dzisiejszym na terenie należącym do Parafii Św.Marcina w Pisarzowicach,po uzyskaniu zgody administrującego dobrami parafii Ks.Proboszcza Janusza Gacka,rzeźby Św. Ambrożego,patrona pszczelarzy.Rzeźba ta została postawiona przy Przedszkolu znajdującym się w "Starej Plebanii"od strony wschodniej.Składam serdeczne podziękowanie wszystkim wspierającym ten projekt.
Bardzo wdzięczny za każdą nawet symboliczną pomoc
Jan Handzlik
prezes Koĺa Pszczelarzy "Bartnik"w Pisarzowicach.

 

 

 

 

Koło Pszczelarzy Bartnik w Pisarzowicach

Jesteśmy kołem działającym na obszarze Pisarzowic gminy Wilamowice i należymy do Bezkidzkiego Związku Pszczelarzy "Bartnik" z siedzibą
w Bielsku–Białej.

Obecnie do naszego koła należy 27 członków.

Poniżej mapka pokazuje usytuowanie pasiek w naszym rejonie:

Plan Pisarzowic z listą pasiek:

Plan gminy wilamowice z listą pasiek:

 

 

Aktualności

 • 29.04.2023 o godz. 17:00 (poniedziałek)
  odbędzie się zebranie ogólne Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • 28.04.2024 o godz. 10:00 (niedziela)
  odbędzie się szkolenie w bibliotece Gminny Hażlach ( ul Główna 37, 43-419 Hażlach) - Rozpoznanie, specyfika przeciwdziałanie i zwalczanie Zgnilca z ramienia PIW poprowadzi dr wet. Katarzyna Dudzińska-Salamon zastępca głównego inspektora PIW Cieszyn.

 • II Powiatowy Konkurs Pasieka Roku 2024 - Więcej informacji -kliknij
 • Leki przeciw Warozie Informujemy iż do odbioru są już leki przeciw warozie, należy je odebrać od skarbnika naszego koła po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Zapraszamy wszystkich pszczelarzy z naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie: „Pasieka Roku 2023 w Gminie Wilamowice”
  1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy pszczelarze mieszkający i posiadający pasieki na terenie Gminy Wilamowice.
  2. Do konkursu nie mogą zgłosić pasieki, pszczelarze biorący czynny udział przy organizacji konkursu.
  3. Kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 31 lipca 2023 r. na adres mailowy: jan.handzlik@onet.pl.
  4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
   • do 10 rodzin pszczelich,
   • powyżej 10 rodzin pszczelich, nie więcej niż 70 rodzin pszczelich.
  5. Kryteria oceny:
   - Ogólne wrażenie,
   - Rodzaj i wygląd uli,
   - Produkty pszczele + wydajność miodu w kg,
   - Dokumentacja pasieki,
   - Wymiana matek,
   - Wyposażenie pracowni,
   - Usprawnienia,
   - Udział w konkursach i szkoleniach,
   - Biblioteka,
   - Walka z warozą,
   - Nasadzenia roślin miododajnych,
   - Inne szczególne działania.
  6. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się w dniu 03 września 2023 r. podczas Gminnych Dożynek w Hecznarowicach. Konsultacji telefonicznej udziela Jan Handzlik nr tel. 789283945 lub 33 8457323.
   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 • Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

  Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

  Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i apiterapii. Aktywizacja bezpośrednia zostanie skierowana do 100 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich z 2 województw: łódzkiego i śląskiego, jednakże aktywizacja pośrednia będzie skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców.

  TEMATYKA SZKOLEŃ

  1. Apiterapia
  2. Miód pitny z własnej pasieki

  Plakat informacyjny - kliknij

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Formularz udziału kliknij
  Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
  pszczelarstwo@ekoostoja.com
  Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

  Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 • 24.05.2023 o godz. 18:00 (środa)
  odbędzie się zebranie ogólne Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • 24.05.2023 o godz. 17:00 (środa)
  odbędzie się zebranie zarządu Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • 22.03.2023 o godz. 18:00 (środa)
  odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2022 Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • 22.03.2023 o godz. 17:00 (środa)
  odbędzie się zebranie zarządu Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • I POWIATOWY KONKURS "PASIEKA ROKU 2023"
  Kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00 na adres mailowy: turystyka@powiat.bielsko.pl lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej, Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała.
  Kliknij aby przeczytać więcej szczegółów

 • 11.03.2023 o godz. 16:00 (sobota)
  "Apiterapia -Włąściwości lecznicze produktów pszczelich" - wykład Prof. Artur Stojko, w Domu Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a

 • 27.02.2023 o godz. 14:00 (poniedziałek)
  Pogrzeb kolegi pszczelarza Jana Stawowczyk w kościele Parafialnym w Pisarzowicach

 • 25.02.2023 (sobota)
  Konferencja "Tradycja i naturalna bioróżnorodność w pszczelarstwie - lokalne bezpieczeństwo żywnościowe" - szkolenie w Żywcu więcej informacji

 • 24.02.2023 o godz. 18:00 (piątek)
  odbędzie się zebranie ogólne Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • 24.02.2023 o godz. 17:00 (piątek)
  odbędzie się zebranie zarządu Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach w Domu Kultury w Pisarzowicach

 • Biletyn nr 1 2023 - pobierz
  Załącznik do biletynu nr 1

 • 12.02.2023 od godz. 9:00 (niedziela)
  odbędzie się konferencja pszczelarska w Domu Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2.
  Teamaty: Prace hodowlane i elementy gospodarki pasiecznej dla podtrzymania zdrowia pszczół.
  oraz Zwalczanie warrozy i innych chorób pszczół.
  Wstęp wolny.
  Kliknij aby uzyskać więcej informacji
Archiwum - Aktualnośći
Koło Pisarzowice
Pisarzowice


Zarząd koła pszczelarskiego w pisarzowicach


Prezes - Jan Handzlik

Z-ca Prezesa - Janusz Krzemień

Sekretarz - Wojciech Gacek

Skarbnik - Maciej Baścik

Członek zarządu - Henryk Honkisz

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący - Grzegorz Matusiak

Z-ca Przewodniczacego - Irena Sobkowiak

Członek Komisji - Tomasz Pieczka

S. Kamiński - opiekun koła pszczelarzy z BZP "Bartnik" Bielsko-Biała

Koło Pisarzowice

Zarys Historyczny Kola Pszczelarzy w Pisarzowicach

Pisarzowice są dużą miejscowością o powierzchni 1384 ha , liczbie 4673 mieszkańców (dane z dnia 16, 01.2015r. — Wikipedia ) znajdującą się przy obecnym podziale administracyjnym Polski w województwie śląskim w powiecie bielsko- bialskim , gminie Wilamowice . Przed ostatnim podziałem administracyjnym znajdowała się w województwie bielsko-bialskim a poprzednio jeszcze należała do Małopolski , Województwo Krakowskie , Powiat Oświęcim. Pierwsze zapiski w księgach parafialnych tutejszego kościoła opisują bardziej szczegółowo historię Pisarzowic począwszy od zbudowania kościoła na włościach Pisarza Księstwa Oświęcimskiego. Nazwa „Villa Scriptoris" ( Wieś pisarza) użyta jest w wykazie świętopietrza.od 1326r. W/g Wikipedii Pyszarowicze występują w dokumentach sprzedaży księstwa oświęcimskiego Koronie Polskiej przez Jana IV oświęcimskiego 21.02.1457r. Jan Długosz w latach 1470-1480 w Księdze „Liber beneficiorum dioexcesis Cracoviensis"używa zlatynizowanej, staropolskiej formy Pyszarowicze. Nazwa Pyssarzowycze występuje w Księdze Uposażeń Jana Długosza a w siedemnastowiecznych rękopisach rodziny Pisarzowskich występuje już nasza polska nazwa Pisarzowice. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach, Sołectwa Pisarzowice , Gminy Wilamowice lub w Wikipedii. Wieś Pisarzowice położona jest na południowym krańcu ziemi oświęcimskiej dwóch połodowcowych dolinach będących obecnie częścią tzw. „Doliny Karpia".  

Pisarzowice

Przez tereny Pisarzowic przepływają trzy rzeki: Pisarzówka, Słonica i Czerwonka zasilające swymi wodami Sołę. Pisarzowice graniczą od strony północnej z Wilamowicami oraz przesuwając się w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara z Hecznarowicami, Kętami, Kozami, Bielsko-Białą, Janowicami oraz Starą Wsią. Pisarzowice podzielone są na tzw. „dzielnice": - Część wschodnia to tzw. Kolonia i Harszówki - Część południowa to Pasieki oraz początek Czernichowa - Część zachodnia to Czernichów składający się z Czernichowa Górnego, Środkowego i Dolnego - Na wschód od Czernichowa, od rzeki Słonicy nad stawami aż do drogi łączącej Bielsko-Białą z Oświęcimiem leży tzw. Żabie Miasto. Obecnie centralna ulica tej dzielnicy nosi tę nazwę.  

Koło Pisarzowice

- Na wschód od drogi Bielsko-Biała - Oświęcim aż do dzielnicy Harszówki , wzdłuż rzeki Pisarzówki zajmuje tzw.Wieś stanowiąca centralną część miejscowości. W tej części Pisarzowic znajdują się główne ośrodki związane z rozwojem naszej miejscowości takie jak : kościół , ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła, gimnazjum, Klub sportowy z boiskiem i estradą na wolnym powietrzu, Wiejski Dom Kultury w budynku którego mieści się biuro sołtysa oraz sala widowiskowa, biblioteka. Działają tu również organizacje społeczne takie jak KGW, KE i R , Koło Pszczelarzy. Obok WDK znajduje się remiza prężnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej , skupiając w swych szeregach głównie młodzież. Znajduje się tu również położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pisarzówki Centrum Rehabilitacji. Spotkać możemy tu również zabytki architektury takie jak Dworek Bulowskich ,Dworek Krzemienia , zabytkowy budynek nr l w Pisarzowicach, w którym mieścił się młyn. Mieści się tu również Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna gospodarująca na ziemiach należących przed Reformą Rolną, po zakończeni II Wojny Światowej do byłych właścicieli wspomnianych wyżej dworków. Oprócz działalności w zakresie upraw czy hodowli zwierząt , prowadzi również hodowlę karpia , w przebudowanych , wyremontowanych stawach należących poprzednio do wyżej wspomnianych właścicieli. Działa również Kółko Rolnicze mające swoją siedzibę w „Dworku Krzemienia” Wybudowana jest również oczyszczalnia ścieków uzdatniająca wodę także z części miejscowości Kozy i nadal poszerzająca swoją sieć na obszarze Pisarzowic. Znajdują się tu również przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarcze, handlowe. Te ostatnie szczególnie liczne, między innymi — Biedronka, Paulinka, Delikatesy Centrum, tuż przy granicy z Bielsko-Białą żabka, dwie apteki, kilka innych punktów handlowych z różnymi artykułami od spożywczych przez budowlane, motoryzacyjne, kwiaty, odzież itd. Wizytówką Pisarzowic jest także uprawa pięknych krzewów ozdobnych prowadzona przez tutejszych ogrodników, znana poza granicami naszego kraju. Uprawę tę zapoczątkował Pan Eugeniusz Pudełek wiodący w tej uprawie a następnie Pan Kubiczek pobierający naukę u w/w oraz Pan Pudełko Antoni, który przejął profesję od znanego ogrodnika, swojego ojca Stanisława. W ostatnich latach widoczna jest znacząca poprawa w infrastrukturze naszej miejscowości, lecz jest jeszcze wiele do zrobienia, jak n/p zaprojektowana już przebudowa WDK . Na takim terenie nie mogło zabraknąć pszczół a tym samym pszczelarzy. Wcześniejszą działalność pszczelarzy na tym terenie pomimo braku dokumentów pisanych , potwierdza fakt nadania jednej z dzielnic nazwy „Pasieki" Z przekazów ustnych potwierdza się ten fakt.

Z zapisów do jakich mamy dostęp wynika iż pszczelarze z terenu Pisarzowic należeli do Kół zrzeszających pszczelarzy w Kętach i Starej Wsi.

W roku 1981 (z wpisów do Ewidencji Członków Koła Pszczelarzy wynika, iż było to 10 maja) dzięki staraniom miejscowych pszczelarzy, szczególnie Alojzego Grzywy założone zostało na zebraniu w Sali Gromadzkiej, Koło Pszczelarzy w Pisarzowicach, zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wilamowicach oraz nawiązujące współpracę z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Bielsku-Bialej mającym swoją siedzibę przy ul. Lenina 21 (obecnie 3 maja), stanowiąc integralną część tego Związku.

Założycielami tego Kola byli :

 • Folta Jerzy
 • Gawlik Władysław
 • Grzywa Alojzy – I prezes koła
 • Handzlik Stanisław
 • Jędrzejko Kazimierz - obecnie Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jędrzejko Józef - Prezes Koła do 14.02.2010r.
 • Jonkisz Jan
 • Kostka Tadeusz
 • Leśniewska Eugenia
 • Markiel Władysław
 • Młynarski Stefan
 • Norymberczyk Jan
 • Olma Jan
 • Przybyło Roman
 • Zawadzki Kazimierz

 

Do tej grupy dołączyli :

 • Ochman Władysław - 10.06.1981r
 • Pieczka Alojzy - 13.12.1981r
Pisarzowice Koło Pisarzowice Pisarzowice Pszczelarze Pisarzowice Koło pszczelarskie Pisarzowice Pisarzowice Koło pszczelarskie Bielsko Pisarzowice Pszczelarze Pisarzowice Pisarzowice

Pozostała lista członków koła jest w Ewidencji Członków Koła Pszczelarzy.

 

Od 1.01.2009r przechowywana jest szczegółowa dokumentacja z działalności Koła znajdująca się pod opieką sekretarza Koła Jana Handzlika oraz skarbnika Jadwigi Pieczka — dokumenty w zakresie rozliczeń finansowych Koła Pszczelarzy w Pisarzowicach. Dokumenty te są dostępne do wglądu członkom Koła oraz do dyspozycji Zarządu Koła , Zarządu BZP oraz innych uprawnionych instytucji kontrolnych. Działalność obecna prowadzona jest przede wszystkim pod kątem ochrony pszczół i środowiska naturalnego człowieka przed śmiertelnym zagrożeniem wszechobecnej chemii, nie tylko w rolnictwie ale w codziennej działalności ludzi, przemysłu, transportu itd. Ogrom zanieczyszczenia naszego środowiska potwierdzają puste gniazda bocianów, również ich zanik , śladowe ilości jaskólek) nietoperzy, żab czy raków, zwanych markerami zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka. Jeszcze nie tak dawno, (przed kilkunastu laty) dźwięcząca żabimi koncertami dzielnica Pisarzowic Żabie Miasto, ucichła. Częściej można usłyszeć ryk silników kładów, motocykli, czy samochodów jeżdżących po groblach wokół stawów lub huk przelatujących samolotów niż kumkanie żab. Jest to smutne i dlatego, musimy działać by przywrócić poprzedni stan przyrody. Nie możemy bezczynnie zezwalać na dalszą degradację środowiska producentom wszelakiej chemii, zasłaniającymi się rzekomymi badaniami naukowymi zaświadczającymi o braku szkodliwości chemii dla środowiska. To nieprawda. Dowodami tej nieprawdy są już nie tylko badania naukowe ale także udokumentowane tragiczne w skutkach oddziaływanie na ludzi przez tak kiedyś zachwalany: azbest , DDT , a ostatnio oficjalnie wycofanych, lecz niestety nadal pojawiający się pod zmienioną nazwą, środków chemicznych, chwastobójczych czy owadobójczych używanych przez rolników i nie tylko. Na dużą skalę stosowane są opryski środkami chemicznymi przy tak zwanym „odkomarzaniu", „wprowadzające do środowiska wodnego i do gleby truciznę zabijającą wszelkie żywe organizmy w niej żyjące . Takim działaniom mówimy stop. Proponujemy alternatywne rozwiązania - bez chemii. Jedną z tych propozycji jest przeznaczenie środków użytych do tej pory na zakup chemicznej śmierci, na zakup siatki ochronnej dla żab i umieszczenie jej wzdłuż dróg biegnących w sąsiedztwie akwenów wodnych. Uratowane w ten sposób miliony żab odwdzięczą się nam, rozprawiając się z komarami w środowisku wodnym (gdzie jest ich wylęgarnia), jeszcze przed opuszczeniem tego środowiska. Kierujemy apel do organizacji zajmujących się ochroną przyrody, posiadających w swej nazwie te dwa magiczne słowa OCHRONA PRZYRODY, o większy nacisk na problem niszczącej nas chemii.

Materiały źródłowe:

 • Archiwum UM i G w Wilamowicach
 • Archiwum BZP w Bielsku-Białej
 • Pamiątki i relacje ustne założycieli Koła pszczelarzy w Pisarzowicach oraz ich najbliższych rodzinb, za co składam serdeczne podziękowania.
 • Strony internetowe :
 • Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach
 • UM i G w Wilamowicach
 • Sołectwa w Pisarzowicach
 • Wikipedia

Autor - Jan Handzlik Pisarzowice

Adres korespondencyjny:

43-332 Pisarzowice

ul. Żabie Miasto 18

Losy świata leżą
w rękach małych zapylaczy.
Koło pszczelarskie Bielsko
pszczelarz Pisarzowice